×
IMPLICĂ-TE

Anunţ cu privire la suplinirea funcţiei vacante de Director al Căminului de Cultură

Primăria s. Floreni, rl Anenii Noi anunţă vacantă funcţia de director al Căminuluii de Cultură din localitate. Persoanele interesate pot depune actele corespunzătoare la primărie până la data de 27 ianuarie 2022, inclusiv.

Cerințe:
• deține cetățenia Republicii Moldova;
• are studii superioare universitare (preferabil de profil umanistic) ;
• nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensia pentru limita de vârstă;
• posedă limba română;
• este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
• nu are antecedente penale.

Dosarul poate fi depus prin poştă, prin e-mail, sau direct la sediul primăriei, și va conţine:
• cererea de angajare;
• copia buletinului de identitate;
• copiile actelor de studii;
• curriculum vitae;
• cazier judiciar (la etapa depunerii actelor poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere, urmând a fi prezentat în original în cazul confirmării angajării);
• certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic, și neuropsihic (care la etapa depunerii actelor poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere, urmând a fi prezentat în original în cazul confirmării angajării);
• Planul de activitate a instituţiei pentru un an calendaristic.
Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cererea de angajare. Cererea va fi în două exemplare, un exemplar se restituie contra semnătură persoanei care a depus dosarul (*pentru dosarele depuse în formă imprimată).

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa la tel de contact: 0265 61 231 sau [email protected]  – persoană responsabilă, dna  Domenti Liuba, Secretar al Consiliului local.