×
IMPLICĂ-TE

Anunţ cu privire la suplinirea funcţiei vacante de Specialist (achiziții publice și atragerea investițiilor)

Primăria s. Floreni, rl Anenii Noi anunţă vacantă funcţia de Specialist (achiziții publice și atragerea investițiilor).

Persoanele interesate pot depune actele corespunzătoare la primărie până la data de 21 ianuarie 2022, inclusiv.

Specialist – APL Floreni

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
Implementarea și aplicarea corectă a legislației în domeniul achizițiilor publice.
Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:
a. elaborează planuri anuale/ trimestriale de efectuare a achiziţiilor publice;
b. atribuie contracte de achiziţii publice care sunt încheiate de autoritatea contractantă cu operatorii economici;
c. elaborează proiecte de decizii și dispoziții ce se referă la domeniul său de competenţă.

Tip de angajare: Perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:
a. deține cetățenia Republicii Moldova;
b. posedă limba română și limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c. are capacitate deplină de exercițiu;
d. nu a împlinit vârsta de 63 de ani;
e. este apt/ă, din punct de vedere al stării sănătății, pentru exercitarea funcției publice, conform
certificatului medical eliberat de instituția medicală abilitată, dacă pentru funcția respectivă sunt
stabilite cerințe speciale de sănătate;
f. are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;
g. în ultimii 5 ani nu a fost destituit/ă dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
i. nu este privat/ă de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca
pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a
dispus această interdicție;
j. nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
Experiență de muncă în domeniu minim 1 an

Documente ce urmează a fi prezentate:
Formularul de participare la concursul pentru ocuparea funcției publice (descarcă aici)
Dacă cererea de participare este depusă prin intermediul platformei cariere.gov.md, atunci Formularul de participare va fi generat și completat automat în baza datelor din cererea electronică.
Copia buletinului de identitate
Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele
originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.
Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau specializare
Documente ce atestă experiența profesională
Copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative.
Cazierul judiciar sau Declarația pe propria răspundere
Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declarația pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligația să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Modalitatea de depunere a documentelor: E-mail / Personal

Bibliografia concursului:
Constituția RM
Codul Muncii al RM
Codul contravențional al RM
Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală
Legea nr. 25/2008 Privind codul de conduită a funcționarului public
Legea nr. 82/2017 Integrității
Legea nr. 325/2013 Privind testarea integrității profesionale
Legea nr. 133/2016 Privind declararea averii si a intereselor personale
Legea nr. 270/2018 Privind sistemul unitar de salarizare in sectorul bugetar
Legea nr. 982/2000 Privind accesul la informație
Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Legea nr.239/2009 privind transparenţa în procesul decizional
Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public

Persoana de contact
Nume/Prenume: Liuba Domenti
Telefon: 0265 61231
Email: [email protected]