×
IMPLICĂ-TE

CONSULTARE PUBLICĂ – Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul s Floreni

Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul satului Floreni

În vederea stabilirii interdicţiilor şi cerinţelor privind desfăşurarea activităţii de comerţ în teritoriu, în temeiul art.6 alin.(1) lit.n) şi alin.(5) din Legea nr.231/2010 cu privire la comerţul interior şi art.14 alin.(2) lit.q) şi q1  din Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală, avizul comisiei consultative de specialitate Buget şi Finanţe, consiliul sătesc Floreni

DECIDE:

  1. Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a activităţii de comerţ pe teritoriul satului Floreni (în continuare Regulament), conform anexei.
  2. Persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de comerţ în teritoriu sunt obligate să respecte prevederile prezentului Regulament.
  3. Se aduce la cunoştinţa persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de comerţ că prevederile Regulamentului nu anulează şi nu substituie prevederile Legii nr.231/2010 cu privire la comerţul interior şi altor acte normative în vigoare, ci stabileşte interdicţii şi cerinţe suplimentare la desfăşurarea activităţii de comerţ în teritoriul satului Floreni.
  4. În cazul desfăşurării activităţii de comerţ cu încălcarea prevederilor legislaţiei şi/sau Regulamentui, persoana fizică şi persoana juridică este pasibilă răspunderii contravenţionale, conform Codului contravenţional, suspendării şi/sau încetării activităţii de comerţ.
  5. Se recomandă persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi de comerţ pe teritoriul satului Floreni examinarea şi studierea Ghidului privind desfăşurarea activităţii de comerţ, publicat pe pagina web www.mec.gov.md.
  6. Persoanele fizice şi juridice sunt în drept să înainteze propuneri de modificare şi completare a Regulamentului, cu expedierea acestora în adresa primăriei sau a consiliului sătesc.
  7. Controlul executării prezentei decizii şi respectării prevederilor Regulamentului, în limitele stabilite de art.22 alin.(4) şi (5) din Legea cu privire la comerţul interior, se pune în sarcina primarului.
  8. Primarul satului Floreni:

– va monitoriza modul de aplicare şi implementare a prevederilor Regulamentului ;

– va prezenta Consiliului anual un raport privind desfăşurarea activităţilor de  comerţ în teritoriu ;

– va înainta Consiliului, la necesitate, propuneri de modificare şi completare a Regulamentului.

Prezenta Decizie intră în vigoare la data aducerii ei la cunoştinţă publică. Sugestiile sunt acceptate până la 04.09.2020.

Proiect decizie, Regulament COMERT INTERIOR (2)